អំពី​សញ្ញា​ប្រយោគ​​ចម្រូងចម្រាស់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ភាសាខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន ដោយ​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ព្រុំ ម៉ល់

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements