ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន​ វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ​បាន​ទទួល​កម្រង​ឯកសារ​របស់​ក្រុមជំនុំ​ទំនៀមទម្លាប់​ចាស់​ដែល​ថត​ឡើង​វិញ​ពី​មីក្រូហ្វីល​លើ​ក្រដាស។ ខ្ញុំ​បាន​ចាត់​ចែង​ ឲ្យ​មាន​ការ​វាយ​អត្ថបទ​​ដែល​​សរសេរ​ដោយ​ដៃ​ទាំង​​នោះ​ឡើង​វិញ​ ដោយ​ប្រើ​គម្រូ​អក្សរ​លីមូន និង បិដក។ ឯកសារ​ទាំង​នោះ មាន​ចំនួន​១១​ក្បាល​ធំ​ៗ​ ហើយ​មាន​ចែក​ជា​អត្ថបទ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទដូច​ជា​​អ្នក​តា ប្រវត្តិ​វត្ត ការ​ងារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​កសិករ​ជា​ដើម។

លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​បញ្ជី​ឯក​សារ​ពី​ទី​នេះ​បានក្នុង​លក្ខណៈ​ជា​ហ្វាល​ PDF។

Advertisements