ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​កម្រង​វីដេអូ​ឃ្លីប​ព្រះ​ធម្ម​ទេសនា​ផ្សារ​ផ្ជាប់​សង្គម​ ដែល​មាន​ប្រធាន​បទ​ជា​ច្រើន។

សូម​ចុច​លើ​ដំណ​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​វីដេអូ​។

http://www.mocar.gov.kh/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=3

អរគុណ

Advertisements